Блокування Lock - right складається з:

1) Двох куплерів. Вони передають крутний момент через півосі (або шруси) колесам.

2) Двох локерів. У перекладі з англійського - замки. Кожен відповідає за підключення/відключення свого куплера.

3) Пружин. Залежно від виробника їх кількість коливається від двох і вище. Вони запобігають "зависанню" локера у відключеному стані.

4) Штифтів. Зазвичай двох або чотирьох. У парі з віссю сателітів від них залежить правильність алгоритму роботи локерів, тобто вмикання/вимикання правого або лівого.

5) Вісі сателітів. Її завдання передавати крутний момент блокуванню.

 

Розглянемо можливі режими руху автомобіля і роботу блокування в цих режимах.

1. Автомобіль розганяється по прямій дорозі.

Вісь сателітів своєю силою розклинює два локера (стрілки 1, 2). Вони щільно притискаються до своїх куплерів і починають обертатись разом з віссю сателітів, передаючи крутний момент до коліс (стрілки 3).

Рис.1

2. Автомобіль їде накатом або гальмує двигуном по прямій дорозі.

Тепер колеса крутять трансмісію (стрілки 1). Крутний момент передається від куплерів через локеры до вісі сателітів, примушуючи її обертатись у напрямі руху (стрілка 3). Локери розклинені, але вже з протилежного боку вісі сателітів (стрілки 2).

Рис.2
3. Поворот (наприклад праворуч). Тиснемо газ.

У повороті внутрішнє колесо проходить менший шлях (стрілка 3), ніж зовнішнє. Відповідно при повороті праворуч ліве колесо обганятиме праве.

Лівий куплер внаслідок більшої швидкості тягне за собою локер (стрілки 4, 5), він виходить із зачеплення з віссю сателітів і виявляється точно над нею (Рис.3.1).

Чому локер не прокручується далі? За це відповідають штифти. Вони входять в овальні пази в локерах. Вільний хід штифтів в цих пазах і обмежує вільний хід локера.

Але ліве колесо разом з куплером продовжують обганяти, локер від провертання утримують штифти. Завдяки трапецеїдальним зубчикам локер, долаючи зусилля пружин, відштовхується від куплера (стрілка 6), даючи йому можливість обертатися далі (стрілка 5). Відбувається розблокування (Рис.3.2).

Отже, маємо передачу крутного моменту тільки на праве колесо (стрілки 1, 2, 3). Ліве від'єднане і вільно обганяє.

При повороті ліворуч - навпаки, обганятиме праве колесо, а ліве - розгоняти машину.
Рис.3.1
Рис.3.2 

4. Поворот (наприклад праворуч). Скинули газ.

У повороті внутрішнє колесо проходить менший шлях, ніж зовнішнє. Відповідно при повороті праворуч ліве колесо обганятиме праве. Тут нічого не змінилося.

Але газ ми скинули, і тепер не вісь сателітів крутить колеса, а колеса крутять вісь. Але яке колесо, праве чи ліве? Природньо те, чий локер швидше "зустрінеться" з віссю.

Отже, вісь відстає, лівий куплер внаслідок більшої швидкості (стрілка 1) тягне за собою локер (стрілка 2), він зустрічається з віссю сателітів, розклинюється і передає їй крутний момент (стрілки 3, 4).

Тепер лівий локер разом з віссю сателітів обганяють праву сторону і виявляються над виїмкою в правому локері (Рис.4.1).

І знову в роботу вступають штіфти, не даючи правому локеру зустрітися з віссю і розклинитися. Таким чином правий локер знаходиться увесь час навпроти вісі, продовжуючи обертатись разом з нею і обганяючи правий куплер. Трапецеїдальні зубці локера, долаючи зусилля пружин, відштовхуються від куплера (стрілка 5) і відбувається розблокування (Рис.4.2).

Отже, маємо передачу крутного моменту тільки від лівого колеса. Праве від'єднане і вільно "спізнюється" (стрілка 6) .

При повороті ліворуч - навпаки, буде від'єднано ліве колесо, а праве - гальмувати машину.
Рис.4.1
Рис.4.2

5. Автомобіль забуксував в повороті.

Як ми вже з'ясували - в поворотах блоківник розблокований. Але цей стан буде доки автомобіль не забуксує. Коли швидкість внутрішнього колеса зросте до швидкості зовнішнього (стрілки 3) - вісь зустрінеться з другим локером і передасть крутний момент на два колеса (стрілки 1, 2). Маємо знову заблокований диференціал (Рис.5).

Рис.5

 

З цих можливих варіантів руху автомобіля можна зробити висновки про роботу блокування Лок-райт:

1) Лок-райт заблокований постійно, а коли необхідно сам розблоковується (у поворотах, їзда по нерівностях).

2) У розблокованому стані крутний момент від двигуна передається на колесо, що має краще зчеплення з дорогою. А при его пробуксовці Лок-райт знову блокується на 100%.

 

Читайте також: Відповіді про Lock-right

Блокировка Lock-right состоит из:

1) Двух куплеров. Они передают крутящий момент через полуоси (или шрусы) колёсам.

2) Двух локеров. В переводе с английского - замки. Каждый отвечает за подключение/отключение своего куплера.

3) Пружин. В зависимости от производителя их количество колеблется от двух и выше. Они предотвращают "зависание" локера в отключенном состоянии.

4) Штифтов. Обычно двух или четырёх. В паре с осью сателлитов от них зависит правильность алгоритма работы локеров, т.е. включение/выключение правого или левого.

5) Оси сателлитов. Её задача передавать крутящий момент блокировке.

 

Рассмотрим возможные режимы движения автомобиля и работу блокировки в этих режимах.

1. Автомобиль разгоняется по прямой дороге.

Ось сателлитов своей силой расклинивает два локера (стрелки 1,2). Они плотно прижимаются к своим куплерам и начинают крутиться вместе с осью сателлитов, передавая крутящий момент к колёсам (стрелки 3).

Рис.1

2. Автомобиль едет накатом или тормозит двигателем по прямой дороге.

Теперь колёса крутят трансмиссию (стрелки 1). Крутящий момент передаётся от куплеров через локеры к оси сателлитов, заставляя её крутиться в направлении движения (стрелка 3). Локеры расклинены, но уже с противоположной стороны оси сателлитов (стрелки 2).

Рис.2
3. Поворот (например направо). Давим газ.

В повороте внутреннее колесо проходит меньший путь (стрелка 3), чем внешнее. Соответственно при повороте направо левое колесо будет обгонять правое.

Левый куплер вследствие большей скорости тянет за собой локер (стрелки 4, 5), он выходит из зацепления с осью сателлитов и оказывается точно над ней (Рис.3.1).

Почему локер не прокручивается дальше? За это отвечают штифты. Они входят в овальные пазы в локерах. Свободный ход штифтов в этих пазах и ограничивает свободный ход локера.

Но левое колесо вместе с куплером продолжают обгонять, локер от проворачивания удерживают штифты. Благодаря трапецеидальным зубчикам локер, преодолевая усилие пружин, отталкивается от куплера (стрелка 6), давая ему возможность вращаться дальше (стрелка 5). Происходит разблокировка (Рис.3.2).

Итак, имеем передачу крутящего момента только на правое колесо (стрелки 1,2,3). Левое отсоединено и свободно обгоняет.

При повороте налево - наоборот, будет обгонять правое колесо, а левое - разгонять машину.
Рис.3.1
Рис.3.2 

4. Поворот (например направо). Скинули газ.

В повороте внутреннее колесо проходит меньший путь, чем внешнее. Соответственно при повороте направо левое колесо будет обгонять правое. Здесь ничего не изменилось.

Но газ мы скинули, и теперь не ось сателлитов крутит колёса, а колёса крутят ось. Но какое колесо, правое или левое? Естественно то, чей локер быстрее "встретится" с осю.

Итак, ось отстаёт, левый куплер вследствие большей скорости (стрелка 1) тянет за собой локер (стрелка 2), он встречается с осью сателлитов, расклинивается и передаёт ей крутящий момент (стрелки 3, 4).

Теперь левый локер вместе с осью сателлитов обгоняют правую сторону и оказываются над выемкой в правом локере (Рис.4.1).

И опять в работу вступают штифты, не давая правому локеру встретиться с осью и расклиниться. Таким образом правый локер находится всё время напротив оси, продолжая крутится вместе с ней и обгоняя правый куплер. Трапецеидальные зубцы локера, преодолевая усилие пружин, отталкиваются от куплера (стрелка 5) и происходит разблокировка (Рис.4.2).

Итак, имеем передачу крутящего момента только от левого колеса. Правое отсоединено и свободно "опаздывает" (стрелка 6) .

При повороте налево - наоборот, будет отсоединено левое колесо, а правое - тормозить машину.
Рис.4.1
Рис.4.2

5. Автомобиль забуксовал в повороте.

Как мы уже выяснили - в поворотах блокировка разблокирована. Но это её состояние будет пока автомобиль не забуксует. Когда скорость внутреннего колеса возрастёт до скорости внешнего(стрелки 3) - ось встретится со вторым локером и передаст крутящий момент на два колеса (стрелки 1, 2). Имеем снова заблокированные колёса (Рис.5).

Рис.5

 

Из этих возможных вариантов движения автомобиля можно сделать выводы про работу блокировки Лок-райт:

1) Лок-райт заблокирован постоянно, а когда необходимо сам разблокируется (в поворотах, езда по неровностям).

2) В разблокированном состоянии крутящий момент от двигателя передаётся на колесо, имеющее лучшее сцепление с дорогой. А при его пробуксовке Лок-райт снова блокируется на 100%.

 

Читайте также: Ответы про Lock-right